17.11$
Annually
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລາຍເຊັນດີຈີຕອນສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
26.32$
Annually
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ
26.32$
Annually
ຕາປະທັບດີຈີຕອນ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ຕາປະທັບດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
11.84$
Annually
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນູຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.
15.13$
Annually
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນູຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.