450,000.00LAK
Annually
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລາຍເຊັນດີຈີຕອນສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
810,000.00LAK
Annually
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ
810,000.00LAK
Annually
ຕາປະທັບດີຈີຕອນ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ຕາປະທັບດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
324,000.00LAK
Annually
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.
414,000.00LAK
Annually
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນູຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.