25.00$
Anual
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລາຍເຊັນດີຈີຕອນສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
45.00$
Anual
ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ
45.00$
Anual
ຕາປະທັບດີຈີຕອນ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ຕາປະທັບດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
18.00$
Anual
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ສ່ວນບຸກຄົນ
ສໍາລັບບຸກຄົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.
23.00$
Anual
ໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເອັນເຕີພາຍ
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃບອະນູຍາດລາຍເຊັນດີຈີຕອນເພື່ອຕໍ່ອາຍຍຸ(ສຳຫຼັບ USB ໂທເຄັນ) ຫຼື ສຳຫຼັບໜ່ວຍງານທີມີລະບົບເປັນຂອງຕົນເອງ.